Geologický prieskum Žilina

1. Hydrogeologický prieskum a hydrogeologické posudky

 • Hydrogeologický prieskum pre stanovenie využiteľného množstva podzemnej vody
 • Hydrogeologický posudok pre vsakovanie dažďových vôd a vôd z malých čistiarní odpadových vôd
 • Hydrogeologický posudok pre studne
 • Vyhľadávanie a vybudovanie zdrojov pitnej vody
 • Hydrodynamické (čerpacie) skúšky na vodných zdrojoch
 • Vybudovanie studní, zabezpečenie zdrojov pitných vôd
 • Návrh a vybudovanie monitorovacích systémov podzemných vôd
 • Hydrogeologický posudok pre určenie ochranného pásma vodárenského zdroja

2. Inžinierskogeologický prieskum

 • Inžinierskogeologický prieskum základovej pôdy pre všetky druhy stavieb (rodinné a bytové domy, priemyselné haly)
 • Inžinierskogeologické posudky pre zakladanie stavieb
 • Inžinierskogeologické obhliadky základových škár

3. Geologický prieskum životného prostredia

 • Geologický prieskum životného prostredia znečistených území
 • Geologický prieskum životného prostredia území pred začatím činnosti pre východiskovú správu v zmysle § 8 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ

4. Geologický prieskum ložísk nerastných surovín

 • Geologický prieskum výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov
 • Výpočet zásob ložísk nerastných surovín
 • Oceňovanie ložísk nerastných surovín

5. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

 • Vypracovanie zámeru pre posudzovanú činnosť
 • Vypracovanie správy o hodnotení pre posudzovanú činnosť
 • Vypracovanie posudku pre posudzovanú činnosť

O nás

Progeo, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 transformáciou Geologického prieskumu š.p., Geologická oblasť Žilina. 

 • Viac ako 40-ročná tradícia podniku.
 • Mnohoročné skúsenosti geologických prác doma i v zahraničí.
 • Stovky úspešne ukončených geologických prác.     

Spoločnosť PROGEO spol. s r.o. podniká na základe nasledovných oprávnení:

 • Geologické oprávnenie Ministerstva životného prostredia na vykonávanie geologických prác, číslo zápisu v registri geologických oprávnení 2092.
 • Potvrdenie Ministerstva životného prostredia SR o zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa zákona NR SR č.127/94 Z.z. č.21/99-OPV-PO – geológia a stavby pre odpadové hospodárstvo.
 • UNIDO Vienna Roster of Experts – zápis do zoznamu expertov zo dňa 27.7.1995.