PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenský jazyk        EN English language  
 Profil spoloènosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Profil spoloènosti  

      PROGEO spol. s r.o. vznikla v roku 1994 transformáciou Geologického prieskumu š.p., Geologická oblas Žilina. Spoloènos nadviazala na viac ako 40-roènú tradíciu uvedeného podniku. Jej pracovníci majú mnohoroèné skúsenosti získané pri vykonávaní geologických prác doma i v zahranièí. Viac ako 200 úspešne ukonèených projektov od vzniku spoloènosti dáva predpoklad profesionálnosti na poli geológie a geologických faktorov životného prostredia.

      Hlavné èinnosti : Geologický prieskum, Inžinierskogeologický prieskum, Geologický prieskum životného prostredia, Geologický prieskum ložísk nerastných surovín, Hydrogeologický posudok, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA.

      Spoloènos PROGEO spol. s r.o. podniká na základe nasledovných oprávnení :

  • Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR - geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác è.357/169/2001-3
  • Potvrdenie Ministerstva životného prostredia SR o zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) pod¾a zákona NR SR è.127/94 Z.z. è.21/99-OPV-PO - geológia a stavby pre odpadové hospodárstvo
  • UNIDO Vienna Roster of Experts - zápis do zoznamu expertov zo dòa 27.7.1995

Kontaktná adresa : PROGEO spol. s r.o.
Predmestská 75
010 01 Žilina
tel. : 00421 41 5000542
mobil : 00421 905404594, 00421 905451689
fax : 00421 41 5624505
E-mail : progeo (at) progeo.sk
   PROGEO spol. s r.o. Žilina, 1994 - 2014  
Kúpiť Viagra online bez receptu Køb Viagra på nettet Kjøpe Cialis på nett i Norge uten resept Vegyél Viagra online magyarországon acheter flagyl acheter plavix