PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenský jazyk        EN English language  
 Profil spoločnosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Profil spoločnosti  

      PROGEO spol. s r.o. vznikla v roku 1994 transformáciou Geologického prieskumu š.p., Geologická oblasť Žilina. Spoločnosť nadviazala na viac ako 40-ročnú tradíciu uvedeného podniku. Jej pracovníci majú mnohoročné skúsenosti získané pri vykonávaní geologických prác doma i v zahraničí. Viac ako 200 úspešne ukončených projektov od vzniku spoločnosti dáva predpoklad profesionálnosti na poli geológie a geologických faktorov Životného prostredia.

      Hlavné činnosti : Geologický prieskum, Inžinierskogeologický prieskum, Geologický prieskum životného prostredia, Geologický prieskum ložísk nerastných surovín, Hydrogeologický posudok, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA.

      Spoločnosť PROGEO spol. s r.o. podniká na základe nasledovných oprávnení :

  • Rozhodnutie Ministerstva Životného prostredia SR - geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác č.357/169/2001-3
  • Potvrdenie Ministerstva Životného prostredia SR o zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa zákona NR SR č.127/94 Z.z. č.21/99-OPV-PO - geológia a stavby pre odpadové hospodárstvo
  • UNIDO Vienna Roster of Experts - zápis do zoznamu expertov zo dňa 27.7.1995

Kontaktná adresa : PROGEO spol. s r.o.
Predmestská 75
010 01 Žilina
tel. : 00421 41 5000542
mobil : 00421 905404594, 00421 905451689
fax : 00421 41 5624505
E-mail : progeo (at) progeo.sk
   PROGEO spol. s r.o.Žilina, 1994 - 2014