PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenský jazyk        EN English language  
 Profil spoločnosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Inžinierska geológia a hydrogeológia  

      V oblasti inžinierskej geológie a hydrogeológie poskytujeme tieto služby :

  • Inžiniersko-geologický prieskum základovej pôdy pre všetky druhy stavieb a sanáciu stavieb
  • Vŕtané pilóty pre zakladanie stavieb
  • Posudky pre vhodnosť zemín pre rôzne stavebné účely (skládky odpadov, hrádze, zemníky a pod.)
  • Skládky odpadov - výber lokalít, inžiniersko-geologický prieskum, hodnotenie starých skládok, monitoring
  • Vyhľadávanie regionálnych a lokálnych zdrojov pitných a úžitkových vôd
  • Vŕtanie studní, zabezpečenie zdrojov pitných a úžitkových vôd
  • Hydrogeologický prieskum a riešenie hydrogeologických pomerov ložísk nerastných surovín, interakcia hlbinnej a povrchovej ťažby s prírodným prostredím
  • Stanovovanie ochranných pásiem vodných zdrojov

Referencie
   PROGEO spol. s r.o. Žilina, 2001 - 2005