PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenská verzia        EN English version  
 Profil spoločnosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Životné prostredie  

Vybrané referencie z oblasti geologických faktorov životného prostredia :

Projekt Investor Rok
Považské chemické závody Žilina - prieskum kontaminácie zemín v areáli podniku PCHZ a.s. Žilina 1996
Kysucký Lieskovec, skládka TKO - posúdenie v zmysle Vyhlášky č.111/ Zb. OÚ Kysucký Lieskovec 1996
Čadca - Milošová, posúdenie a návrh monitorovacieho systému skládky nebezpečných odpadov POKROK, družstvo Čadca 1997
TESCO Store Banská Bystrica - prieskum geologických činiteľov životného prostredia staveniska TESCO Stores Bratislava 1998
Suroviny pre úpravu kontaminovaného prostredia, štúdia Ministerstvo životného prostredia SR 1998
Skládka TKO Žilina - Považský Chlmec - návrh a vybudovanie monitorovacieho systému T + T s.r.o. Žilina 1998
Skládka TKO Turzovka - Semeteš - monitorovanie skládky TKO MÚ Turzovka 1997-1999
Bytča - Mikšová - posúdenie skládky odpadov podľa Smernice S - 1/1993 T + T s.r.o. Žilina 2000
Sverepec - prevádzkový poriadok skládky, posudok v zmysle Vyhlášky 53/1995 Z.z. MÚ Považská Bystrica 2000
PREFA - Sučany - posúdenie správy o hodnotení - vplyv na životné prostredie (EIA) skládky odpadov I. stavebnej triedy PREFA a.s. Sučany 2000
Sverepec - skládka odpadov - posudok podľa Vyhlášky 273/2001 Z.z. MÚ Považská Bystrica 2000
Žerucha 2 - EIA - zámer pre výstavbu lesnej cesty PONGRÁCZ, s.r.o., Žilina 2000
Liptovská Kokava - EIA - zámer pre využívanie geotermálneho vrtu CEMA s.r.o. Čadca 2001
Trenčín- Zlatovce - prieskum geologických činiteľov životného prostredia ("ekologický audit") (2002) Albainvest , s.r.o., Trenčín 2002
Matsushita Audio-Video Slovakia s.r.o. - prieskum geologických činiteľov životného prostredia ("ekologický audit") MAV Slovakia s.r.o. 2003
Terchová - prívod vody z Krivánskej Rizne - zámer podľa zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie SVS, a.s., Žilina 2003
LIDL Dolný Kubín - inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, prieskum geologických činiteľov životného prostredia ("ekologický audit") LIDL, s.r.o., Nemšová 2004
PONGRÁCZ s.r.o. - sprístupnenie lesných porastov - správa o hodnotení podľa zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie PONGRÁCZ, s.r.o., Žilina 2004
Súbor máp geologických faktorov životného prostredia povodia Kysuce Ministerstvo životného prostredia SR 2004
Neografia - stredisko Priekopa - I. etapa modernizácie - zámer podľa zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Neografia, a.s. Martin 2005
Lom Sihoť - Hliník nad Váhom - ťažba štrkopieskov - zámer podľa zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Slovštrk, s.r.o. Bratislava 2005
Rekonštrukcia ČS PHM Považská Bystrica - ekologický audit - geologický dozor Slovnaft, a.s Bratislava 2005
Bánovce nad Bebravou – líniová stavba - ul. Textilná a k Zornici - prieskum geologických činiteľov životného prostrediaMÚ Bánovce nad Bebravou 2006
Lom Sihoť za Váhom II – EIA - zámer pre ťažbu štrkopieskov podľa zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Slovštrk, s.r.o. Bratislava 2006
TR 110/22 kV Zvolen- Lieskovec - prieskum geologických činiteľov životného prostredia SSE, a.s. Žilina 2007
Oblazov – Sihoť prehĺbenie ťažby štrkopieskov - EIA - posudok na zámer pre ťažbu štrkopieskov podľa zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP Obchod s palivami, s.r.o. Žilina 2007
Monitoring podzemných vôd Dolvap Varín - monitoring geologických činiteľov životného prostredia DOLVAP, s.r.o. Varín 2007
Dubnica nad Váhom - R 110 kV - prieskum geologických činiteľov životného prostredia SSE, a.s. Žilina 2008
Timoradza – monitoring podzemných vôd v ochrannom pásme vodného zdroja - monitoring geologických činiteľov životného prostredia OÚ Timoradza 2008
Terchová – prívod vody z Krivánskej Rizne - monitoring vplyvu odberu vody na životné prostredie SeVaK, a.s. Žilina 2004-2008
LIDL Trenčín Sihoť - prieskum geologických činiteľov životného prostredia LIDL, v.o.s. Nemšová 2009
   PROGEO spol. s r.o. Žilina, 1994 - 2009